ทัวร์เวียดนาม Easy Dazzling Bana Hill V.1 4วัน 3คืน บิน(VZ)

ทัวร์เวียดนาม Easy Dazzling Bana Hill V.1 4วัน 3คืน บิน(VZ)

รหัสทัวร์ : CUCVN_VZ00004

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์เทียนมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากหนุ่มสาวชาวเวียดนาม ชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร
11,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินเมืองดานัง-วัดเจดีย์เทียนมู่-ช้อปปิ้งตลาดตองบา-ล่องเรือมังกร
 • วันที่

  2

  พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน-เทือกเขาบาน่าฮิลล์-นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์-เที่ยวชมห้องเก็บไวน์-สวนดอกไม้-สะพานทองโกลเด้น บริดจ์-พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
 • วันที่

  3

  เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์-นั่งเรือกระด้ง-เมืองฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-ดานัง
 • วันที่

  4

  วัดลินห์อึ๋ง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพ ฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
30 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 13,900 13,900 13,900 3,500 23 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 3 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 12,900 12,900 12,900 3,500 25 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 W/L W/L
01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 25 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 25 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 25 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 25 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 3,500 25 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 25 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,900 11,900 11,900 3,500 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน