ทัวร์ตุรกี Easy Winter In Turkey 8วัน 6คืน บิน(TK)

ทัวร์ตุรกี Easy Winter In Turkey 8วัน 6คืน บิน(TK)

รหัสทัวร์ : CUCTR_TK00026

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี เดินทางสู่ ชานัคคาเล่ (Canakkale) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า และชุมทางการเดินรถ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้นเมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว นำท่าน ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน เดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (Pergamon) ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่สำคัญของพ่อค้าวานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต้ เดินทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี เดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่งสิ้นพระชนม์ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 190 ปีก่อนคริสตกาล เดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีจุดเด่นที่หน้าผาสีขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารน้ำแข็งขั้นบันได เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี เดินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 เดินทางสู่ นครใต้ดินคาร์ตัค (Cardak Underground City) ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เดินทางสู่ กรุงอังการ่า (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยู่บนฝั่งทวีปเอเชีย เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) มหานครสองทวีป เมืองสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีตำนานการสร้างเมืองมาแล้วเป็นเวลากว่า 2,700 ปี เดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝั่ง ฝั่งยุโรปชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า ชม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่สร้างมายาวนาน
30,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
โรงแรม 5 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-อิสตันบูล (บินตรง)
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล-ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอย์วาลิก
 • วันที่

  3

  วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
 • วันที่

  4

  เมืองโบราณเฮียราโพลีส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • วันที่

  5

  ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่-กรุงอังการ่า
 • วันที่

  6

  เมืองอิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาห์เช-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
 • วันที่

  7

  สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย-ท่าอากาศอิสตันบูล
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
05 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 32,900 32,900 32,900 8,500 30 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31,900 31,900 31,900 8,500 30 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 30,900 30,900 30,900 8,500 30 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 30,900 30,900 30,900 8,500 30 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 31,900 31,900 31,900 8,500 30 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 30,900 30,900 30,900 8,500 30 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 31,900 31,900 31,900 8,500 30 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 30,900 30,900 30,900 8,500 28 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน