ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Snow Frozen In Hokkaido 5วัน 3คืน บินNOK SCOOT (XW)

ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Snow Frozen In Hokkaido 5วัน 3คืน บินNOK SCOOT (XW)

รหัสทัวร์ : CUCJP_XW00020

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เดินทางสู่ ฟาร์มม้า NORTHERN HORSE PARK เมืองโทมะโคไม เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ Lake Toya เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร อิสระให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เดินทางสู่ สวนฟูกิดะชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะ ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด เดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลท ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival 2020 ซึ่งงานจะจัดงานวันที่ 04 – 11 กุมภาพันธ์ นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ชม สวนโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ถ่ายภาพกับ หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี
25,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Nok Scoot
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ-ฟาร์มม้า Northern Hourse Park-เมืองโทยะ
 • วันที่

  3

  สวนฟูกิดาชิ-เมืองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-มิตชุยเอ้าท์เลท-Duty Free Shop-เมืองซัปโปโร
 • วันที่

  4

  อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
 • วันที่

  5

  ศาลเจ้าฮอกไกโด-ผ่านชมสวนโอโดริ-ตึกรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ-ท่าอากาศยานชิโตเสะ-ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 26,900 26,900 26,900 8,900 22 จองด่วน
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 26,900 26,900 26,900 8,900 0 จองด่วน
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 26,900 26,900 26,900 8,900 18 จองด่วน
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 29,900 29,900 29,900 8,900 15 จองด่วน
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 35,900 35,900 35,900 8,900 27 จองด่วน
01 ม.ค. 63 - 05 ม.ค. 63 30,900 30,900 30,900 8,900 25 จองด่วน
03 ม.ค. 63 - 07 ม.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 17 จองด่วน
08 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 26 จองด่วน
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 30 จองด่วน
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 26 จองด่วน
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 30 จองด่วน
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 30 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 34,900 34,900 34,900 8,900 30 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 36,900 36,900 36,900 8,900 30 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 36,900 36,900 36,900 8,900 27 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 27,900 27,900 27,900 8,900 30 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 W/L จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 26,900 26,900 26,900 8,900 30 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 25,900 25,900 25,900 8,900 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน