ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 2020 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 2020 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)


เที่ยวเกาหลีสุดฟิน ชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ ขอพรที่วัดชินฮึงซา ชมไร่สตอเบอรี่ สนุกกับสวนสนกเอเวอร์แลนด์ ช็อปปิ้งสุดชิล ตลาดเมียงดง
16,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Jin Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 15 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่

  2

  อินชอน-เกาหลีใต้-เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้-ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)-วัดชินฮึงซา-พักซอรัคซาน 1 คืน
 • วันที่

  3

  ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี-ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND(แบบเต็มวัน )-ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
 • วันที่

  4

  น้ำมันสนเข็มแดง-ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET-ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
 • วันที่

  5

  ศูนย์โสมเกาหลี-ชมโรงงานพลอยอเมทิส-หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)-สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,000 5,900 8,900 8
04 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 11
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
06 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 9
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,000 5,900 8,900 19
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,900 8,900 13
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,900 8,900 13
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,000 5,900 8,900 10
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,000 5,900 8,900 20
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 22,999 22,999 22,999 5,000 5,900 8,900 14
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,900 8,900 14
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,000 5,900 8,900 5
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 21
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 21
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 20
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 25
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 25
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,900 8,900 เต็ม เต็ม
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 25
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,900 8,900 21
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 5,000 5,900 8,900 15

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน